Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: język angielski
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Błyskawiczny rozwój branży IT na świecie powoduje, że jest to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodów nie tylko w branży IT, ale również w przemyśle czy handlu.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Programowanie jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją sprzętu i myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłą aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania

Czego uczy się technik informatyk?

 • interpretowania założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji;
 • analizowania projektu, architektury aplikacji;
 • przygotowywania i analizowania algorytmów;
 • tworzenia i wykorzystywania struktur danych;
 • tworzenia i modyfikowania kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
 • testowania kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
 • przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników;
 • przygotowywania aplikacji do instalacji i uruchomienia;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.
 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.;
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników;
 • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów;
 • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów;
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie;
 • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta;
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów;
 • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu;
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika;
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami;
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji.
 • budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API oparciu o rozwiązania chmurowe.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, instytucjach  oraz świetnie wyposażonych  pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.

I co dalej…?

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w  działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.