Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Uczniowie o następujących predyspozycjach:

 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja kształtów,
 • koncentracja uwagi,
 • dokładność, spostrzegawczość,
 • uzdolnienia planimetryczne,
 • zainteresowania techniczne i informatyczne.

Czego uczy się technik mechatronik?

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • tworzyć dokumentacje techniczną,
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik?

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Studia?

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym, mechanicznym i elektronicznym.