specjalność: operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii i zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Do programowania obróbki i nadzorowania poprawności pracy maszyn potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, w szczególności operatorzy maszyn sterowanych numerycznie.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Kompetencje przydatne w tym zawodzie:

 • Zdolności do koncentracji i skupienia się przez dłuższy czas na wykonywaniu jednej czynności,
 • Zarządzanie sobą w czasie - umiejętność planowania i analizowania
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Samodzielność, rzetelność, cierpliwość i odpowiedzialność.

Czego uczy się technik mechanik o specjalności operatora obrabiarek CNC?

 • obsługuje obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,
 • obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
 • posiada umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC takiego jak m.in.: Auto CAD, Inventor, Solid Edge, Edge CAM i MTS,
 • potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
 • obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanik?

 • MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:

 • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
 • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
 • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje na studiach inżynierskich, związanych z mechaniką, budownictwem i technologiami przemysłowymi.