• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
  • ZAWODY - KWALIFIKACJE
  • Podanie o przyjęcie

INFORMACJE OGÓLNE

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych. KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

FORMA KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu zbyt małej ilości słuchaczy.

REKRUTACJA

Nabór na KKZ w naszej szkole trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. Do kursu może przystąpić każdy chętny, który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie. Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wstępnie składa w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, pozostałe dokumenty można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie) załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy).

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -  dostępne na stronie szkoły (doc, 131KB) i w sekretariacie.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły (warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia średniego).
  3. Kserokopię dowodu osobistego.
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie; honorowane badania od pracodawcy)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

Lp.

Numer i nazwa kwalifikacji

Czas trwania kursu

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

1.

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

2 semestry

741103

 

311303

Elektryk

 

 Technik elektryk

ELE.0 5.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

2 semestry

2.

MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających  

3 semestry

722307

 

311504

Operator
obrabiarek skrawających

 

Technik mechanik

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

2 semestry

3.

HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

2 Semestry

522301

 

522305

Sprzedawca

 

Technik handlowiec

4.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

2 Semestry

5.

INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

2 Semestry

 

 

 

 

351203

 

 

 

 

Technik informatyk

6.

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

2 Semestry

 

7.

EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

2 Semestry

 

 

331403

 

 

431103

 

 

Technik ekonomista

 

 

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

2 Semestry

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

2 Semestry

8.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

2 semestry

723103

 

311513

Mechanik
pojazdów samochodowych

 

Technik
pojazdów samochodowych

MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych