Misja szkoły

     Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, kształtuje umiejętności bycia niezależnym i samowystarczalnym człowiekiem, który odniesie sukces i odpowiedzialnie wniesie swój wkład w rozwój naszej Ojczyzny. Przygotowuje go do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady wolności, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i demokracji. Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na zasadzie trójpodmiotowości, czyli zgodnym współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w realizacji celów szkoły.

Wizja szkoły

    Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotujemy go do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewniamy naszym uczniom wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój. Przygotowujemy do kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do odnalezienia się na rynku pracy. Uczymy szanować i kochać naszą kulturę i tradycje, nasze środowisko przyrodnicze.