INFORMACJE OGÓLNE

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych. KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

FORMA KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu zbyt małej ilości słuchaczy.

REKRUTACJA

Nabór na KKZ w naszej szkole trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. Do kursu może przystąpić każdy chętny, który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie. Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wstępnie składa w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, pozostałe dokumenty można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie) załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy).

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -  dostępne na stronie szkoły (doc, 131KB) i w sekretariacie.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły (warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia średniego).
  3. Kserokopię dowodu osobistego.
  4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie; honorowane badania od pracodawcy)