Więcej informacji

Wstęp
Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.zs1.lukow.pl

Data publikacji strony internetowej 05.08.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 17.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wstęp
Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.zs1.lukow.pl

Data publikacji strony internetowej 05.08.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 17.01.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji 31.12.2020 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 18.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny na nr telefonu sekretariatu 257982950, bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie usytuowany został przy ulicy T. Kościuszki 10

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia:
  • od ulicy Księga Brzóski (tzw. stara szkoła) po kilku schodach oraz dwoje drzwi otwieranych ręcznie, odpowiednio szerokich. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • od ulicy Księga Brzóski- wejście od strony szatni, jeden niewielki schodek.
  • od ulicy Tadeusza Kościuszki (tzw. nowa szkoła) od strony parkingu. Znajdują się tu 3 pary szerokich drzwi, do każdych z nich prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  • od ulicy Tadeusza Kościuszki (tzw. nowa szkoła) od strony parkingu, tuż przy szatni. Szerokie podwójne drzwi otwierane ręcznie, podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Za drzwiami znajduje się platforma schodowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki platformie osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się na piętro i swobodnie poruszać się bez barier. W nowej części budynku znajdują się również toalety dla niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane.
 • Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 • Sekretariat znajduje się na parterze, w drzwiach znajduje się niewielki próg.
 • Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie. Do sal lekcyjnych znajdujących się w tzw. starej szkole na piętrze można wejść tylko schodami.
 • W tej części budynku nie ma windy oraz brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest dostępna informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń, znajduje się ona przy wejściu od strony parkingu.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest wyznaczenie takiego miejsca.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.