Kod zawodu 311504

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konstruowania prostych obiektów mechanicznych;
 • posługiwania się elektronicznymi narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 • oceniania stanu technicznego obiektów mechanicznych i dokonywać napraw maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz projektową,
 • korzystania z oprogramowania komputerowego w zakresie sterowania maszynami i urządzeniami, tworzenia rysunków i grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania.

KWALIFIKACJE

 • MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo
  MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo
  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik mechanik potrafi:

 • czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji,
 • eksploatować maszyny i urządzenia,
 • projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektować podstawowe procesy wytwarzania wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń,
 • prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną, sprawozdawczą i inną, związaną z wykonywaną pracą.
 • obsługiwać programy komputerowe wspomagające projektowanie procesów technologicznych.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej ,która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik mechanik po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • w sferze produkcyjnej i usługowej w niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
 • nadzorować prace robotników
 • wspomagając prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowanie).