Kod zawodu 741201

CYKL NAUKI
Nauka trwa 3 lata. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sprawdzenie stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznych;
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń,
 • wykonywanie montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych;
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych;
 • montowanie i naprawianie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

KWALIFIKACJE

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych lub w zawodzie technik elektryka po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez elektromechanika należą:

 • montaż układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
 • wykonanie montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • wykonanie pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • naprawa elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • przeprowadzenie oględzin i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych (szkoła zapewnia cały zakres zajęć praktycznych objętych podstawą programową).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Elektromechanik może znaleźć zatrudnienie:

 • w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • w zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne,
 • w zakładach naprawiających sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji E.08 i E.24 oraz uzyskaniu wykształcenia średniego może pracować na stanowiskach typowych dla zawodu technik elektryk.