Kod zawodu 431103

KWALIFIKACJE

 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji A.36 oraz A.65 słuchacz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości.
Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie trzeba posiadać wykształcenie średnie.

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie podatków i innych danin publicznych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Technik rachunkowości:

 • sporządza dokumentację pracowniczą,
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne,
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość,
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych,
 • stosuje przepisy prawa podatkowego,
 • prowadzi ewidencje podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe, stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych, sporządza dokumenty rozliczeniowe, ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość zatrudnienia:
Wszystkie przedsiębiorstwa, banki, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady budżetowe, urzędy administracji samorządowej i państwowej, biura rachunkowe.