Kod zawodu 311504

Kwalifikacja

  • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat) a także absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Podejmując naukę na tym kursie:

  • nabywasz wiedzy posługiwania się dokumentacją technologiczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
  • potrafisz wykonywać obliczenia wytrzymałościowe i sporządzać rysunki techniczne części maszyn.
  • planowanie procesu technologicznego obróbki, dobór technik i metod, dobór właściwych maszyn, narzędzi i przyrządów do wykonywania części maszyn nie będzie sprawiać Ci problemów.
  • Umiesz sporządzić dokumentację technologiczną obróbki części maszyn wykorzystując programy komputerowe do wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
  • Przyswajasz wiedzę na temat obliczania kosztów różnych rodzajów produkcji oraz potrafisz sprawować nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji.

Mając takie kwalifikacje, możesz nie mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia w przemyśle. Obecnie dynamika w rozwoju w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych potrzebuje fachowców a Ty takim będziesz. Nabytą wiedzę możesz również wykorzystać, prowadząc samodzielną działalność.

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie kwalifikacji M.44 przeprowadzony przez OKE otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dodatkowe informacje dla osób, posiadających określone wykształcenie:

  • jeśli posiada średnie wykształcenie (nie wymagana matura) oraz posiada lub uzupełni kwalifikacje M.17 albo M.19 albo M.20 otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy: TECHNIK MECHANIK;
  • jeśli przedstawi dokumentację, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, może być zwolniona z uczestnictwa na tych zajęciach (lub ich części).

Plan nauczania Zajęcia prowadzone w formie zaocznej.

Kwalifikacja: K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – M.44.

 

Plan nauczania

Liczba godzin

w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:  
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.  20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej.  20
JOZ – Język obcy zawodowy.  30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej.  20
OMZ – Organizacja pracy zespołu  10
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego  
Podstawy konstrukcji maszyn 80
Technologia obróbki skrawaniem 40
Podstawy techniki wytwarzania 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  M.44.  
Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 100
Nadzorowanie przebiegu produkcji 80
Łącznie liczba godzin 450
Wymiar praktyki zawodowej godzin
7 tygodnie 280