- elektryk - ekonomista - technik rachunkowości - mechanik - handlowiec - informatyk

PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
  • rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7),
  • rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184),
  • rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 186) wraz ze zmianą (Dz. U. 2012, poz. 1152).

FORMA KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu zbyt małej ilości słuchaczy.

REKRUTACJA
Nabór na KKZ w naszej szkole trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. Do kursu może przystąpić każdy chętny, który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie. Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wstępnie składa w sekretariacie szkoły (lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, pozostałe dokumenty można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie) załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy).

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA
Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych). Ponadto w celu realizacji powyższych kwalifikacji należy odbyć praktykę zawodową. Praktykę można odbywać w zakładach pracy w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Lp. Numer i nazwa kwalifikacji Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
 1 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 3 semestry  741201 Elektromechanik
 2 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 2 semestry 741103 Elektryk
 3 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 semestr 311303 Technik elektryk
 4 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 3 semestry 723310 Mechanik monter maszyn i urządzeń
 5 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń      311504 Technik mechanik
 6 A.18. Prowadzenie sprzedaży 2 semestry 522301 Sprzedawca
 7 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 2 semestry 522305 Technik handlowiec
 8 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2 semestry 351203 Technik informatyk
 9 E.13.  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 semestry  351203 Technik informatyk
 10 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 semestry 351203 Technik informatyk
 11 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2 semestry  331404 Technik ekonomista
 12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 2 semestry 331404 Technik ekonomista
 13 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 2 semestry 431103 Technik rachunkowości