TECHNIKUM

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK MECHANIK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kod zawodu 311941

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  projektowania wyrobów odzieżowych;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

KWALIFIKACJE

 • A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Specjalista branży modowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Projektowania wyrobów odzieżowych;
 • Opracowanie dokumentacji do projektu plastycznego modelu ubioru.
 • Dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do projektu (asortymentu odzieży).
 • Wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych.
 • Organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach technologicznych wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Wykonywanie artykułów dekoracji wnętrz.
 • Prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.
 • Prezentacja mody w tym organizowanie pokazów mody.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
„Przemysł mody” to jednak nie tylko branża włókiennicza i odzieżowa. Holistyczne spojrzenie na tę gałąź gospodarki pozwala włączyć do tego obszaru działy związane z produkcją obuwia, wyrobów galanteryjnych, wyrobów futrzarskich oraz usługami nakierowanymi na upiększanie ciała. Stąd też, gdy mówimy o przemyśle mody mamy na myśli nie tylko zawody związane z produkcją, szyciem i obsługą maszyn dziewiarskich, tkackich czy szwalniczych, ale także projektantów i stylistów, specjalistów od wizerunkui wizażu.

Technik przemysłu mody po zdobyciu tytułu jest specjalistą modowym  znajduje zatrudnienie na stanowiskach:

 • Współtwórca kolekcji ubiorów - projektant mody.
 • Marketing mody.
 • Stylista wizerunku.
 • Dekorator witryn - marchandiser.
 • Technolog w przemyśle mody (przygotowanie i nadzór produkcji odzieży).
 • Konstruktor odzieży.
 • Wykonawca dekoracji wnętrz.
 • Właściciel pracowni mody.

ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ
Kontynuacja nauki na uczelniach wyższych:

 • Projektowanie mody – studia magisterskie
 • Odzieżownictwo – studia inżynierskie
 • Dowolny kierunek studiów
 • Kontynuacja nauki w szkołach pomaturalnych

 

Kod zawodu 311513

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

KWALIFIKACJE

 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo
  MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik pojazdów samochodowych potrafi:

 • zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy,
 • zna budowę pojazdów,
 • dokonać diagnostyki pojazdu,
 • naprawić pojazdy samochodowe,
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • korzysta z literatury technicznej, norm i katalogów.
 • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, skanerem diagnostycznym KTS
 • posługuje się programami komputerowymi, potrzebnymi do dokonania diagnostyki pojazdu ESITRONIC, WORKSHOPDATA
 • dokonać kalkulacji kosztów naprawy posługując się oprogramowaniem AUDATEX,
 • posługuje się kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu samochodowego INTEGRA CAR 7, INTEGRA TRUC

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej ,która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodowej

Kod zawodu 311504

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konstruowania prostych obiektów mechanicznych;
 • posługiwania się elektronicznymi narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 • oceniania stanu technicznego obiektów mechanicznych i dokonywać napraw maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz projektową,
 • korzystania z oprogramowania komputerowego w zakresie sterowania maszynami i urządzeniami, tworzenia rysunków i grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania.

KWALIFIKACJE

 • MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo
  MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo
  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik mechanik potrafi:

 • czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji,
 • eksploatować maszyny i urządzenia,
 • projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektować podstawowe procesy wytwarzania wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń,
 • prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną, sprawozdawczą i inną, związaną z wykonywaną pracą.
 • obsługiwać programy komputerowe wspomagające projektowanie procesów technologicznych.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej ,która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik mechanik po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • w sferze produkcyjnej i usługowej w niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
 • nadzorować prace robotników
 • wspomagając prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowanie).

Kod zawodu 351203

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

KWALIFIKACJE

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
 • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas nauki konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która obejmuje 4 tygodnie (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni ,160 godzin.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Do pobrania: Podstawa programowa, Program nauczania