Regulamin „Szczęśliwego numerka”
w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

I. Informacje ogólne

 1. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem opracowanym przez Samorząd Uczniowski i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
 2. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana cyfra lub liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika zajęć lekcyjnych.
 3. „Szczęśliwy numerek” przysługuje każdemu uczniowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
 4. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach edukacyjnych, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany albo je opuszcza bez usprawiedliwienia.
 5. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 6. Uczeń nieobecny w szkole traci prawo wykorzystania „szczęśliwego numerka” w innym dniu.
 7. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

II. Zasady korzystania ze „szczęśliwego numerka”.

 1. W Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie obowiązują dwa rodzaje „szczęśliwych numerków”
  • „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem szkolnym dającym uczniom, których numer został w danym dniu wylosowany prawo do całego dnia wolnego od odpowiedzi ustnych i pisemnych wcześniej niezapowiedzianych
  • Dodatkowy „trzeci numerek” jest nagrodą dla klasy, która w poprzednim miesiącu miała najwyższą frekwencję.
 2. Wylosowane numerki będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszane każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją w gablocie Samorządu Uczniowskiego na pierwszym piętrze i w pokoju nauczycielskim przez osobę do tego wskazaną.
 3. Osoba, której wylosowany został numer w danym dniu zwolniona jest z:
  • odpowiedzi ustnych
  • z niezapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
 4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
  • pisania zapowiedzianych lub przełożonych kartkówek i sprawdzianów
  • wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony
  • aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie)
   Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju „ szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
 5. Uczeń ze „szczęśliwym numerkiem” może przystąpić do odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki na ocenę, o ile wyrazi na to zgodę.
 6. Nauczyciel może wyznaczyć inny termin sprawdzenia wiedzy ucznia, który skorzystał z prawa gwarantowanego przez „szczęśliwy numerek”.

III. Zasady losowania „szczęśliwego numerka”

 1. Losowania „Szczęśliwego numerka” i dodatkowego trzeciego numerka dokonuje program komputerowy i jest on publikowany na stronie internetowej szkoły każdego dnia roboczego.
 2. Trzeci szczęśliwy numerek dla klasy za najwyższą frekwencję przyznawany jest na cały miesiąc i obowiązuje dla danej klasy od 10 dnia każdego miesiąca do 9 dnia następnego miesiąca.
  • w zawiązku z losowaniem trzeciego numerka wychowawcy klas są zobowiązani do podsumowania miesięcznej frekwencji w poszczególnych oddziałach do 8 dnia każdego miesiąca i podania jej szkolnemu pedagogowi, który udostępnia te dane przedstawicielowi Samorządu Uczniowskiego.
 3. Szczegółowe zasady losowania „szczęśliwego numerka” dla całej szkoły:
  • do losowania przygotowanych zostanie 34 numerki. Liczba te jest równa liczbie osób w najliczniejszej klasie w szkole.
   Pula ta zostanie podzielona na dwie części od 1 - 17 oraz od 18 – 34; podział ten jest konieczny ze względu na nierówną ilość uczniów w poszczególnych klasach.
  • losowanie odbywa się poprzez wylosowanie jednego numerka z każdej części całej puli
  • wylosowane numerki obowiązują tylko w danym dniu
  • numerki, które już raz zostały wylosowane nie wracają do puli, aż do momentu kiedy wyczerpią się wszystkie numerki z całej puli
 4. Szczegółowe zasady losowanie dodatkowego trzeciego numerka dla klasy z najwyższą frekwencją:
  • przedstawiciel samorządu po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym, która klasa ma najwyższą frekwencje przygotowuję do losowania ilość numerków równą liczbie uczniów w danej klasie z dodatkowo wcześniej przygotowanej puli numerków
  • na każdy dzień tygodnia zostaje wylosowany trzeci dodatkowy numerek dla klasy o najwyższej frekwencji
  • wylosowany dodatkowy numerek obowiązuje tylko w danym dniu
  • numerki, które już raz zostały wylosowane nie wracają do puli, aż do momentu kiedy wyczerpią się wszystkie numerki z całej puli
  • klasa z najwyższą frekwencją ma przywilej korzystania w sumie z trzech szczęśliwych numerków (dwóch dla szkoły i jednego dodatkowego tylko dla danej klasy)
 5. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące regulaminu „szczęśliwego numerka” lub samego losowania można zgłaszać do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Losowanie „Szczęśliwego numerka” oraz dodatkowego trzeciego numerka może zostać przerwane gdy:
  • uczniowie szkoły notorycznie łamią przepisy Statutu Szkoły
  • uczniowie łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej
 2. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia lub klasy w prawie do „szczęśliwego numerka” na konkretnych zajęciach edukacyjnych ze względu na nieodpowiednie zachowanie.
 3. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.