KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kod zawodu 311504

Kwalifikacja

 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat) a także absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Podejmując naukę na tym kursie:

 • nabywasz wiedzy posługiwania się dokumentacją technologiczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
 • potrafisz wykonywać obliczenia wytrzymałościowe i sporządzać rysunki techniczne części maszyn.
 • planowanie procesu technologicznego obróbki, dobór technik i metod, dobór właściwych maszyn, narzędzi i przyrządów do wykonywania części maszyn nie będzie sprawiać Ci problemów.
 • Umiesz sporządzić dokumentację technologiczną obróbki części maszyn wykorzystując programy komputerowe do wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
 • Przyswajasz wiedzę na temat obliczania kosztów różnych rodzajów produkcji oraz potrafisz sprawować nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji.

Mając takie kwalifikacje, możesz nie mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia w przemyśle. Obecnie dynamika w rozwoju w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych potrzebuje fachowców a Ty takim będziesz. Nabytą wiedzę możesz również wykorzystać, prowadząc samodzielną działalność.

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie kwalifikacji M.44 przeprowadzony przez OKE otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dodatkowe informacje dla osób, posiadających określone wykształcenie:

 • jeśli posiada średnie wykształcenie (nie wymagana matura) oraz posiada lub uzupełni kwalifikacje M.17 albo M.19 albo M.20 otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy: TECHNIK MECHANIK;
 • jeśli przedstawi dokumentację, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, może być zwolniona z uczestnictwa na tych zajęciach (lub ich części).

Plan nauczania Zajęcia prowadzone w formie zaocznej.

Kwalifikacja: K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – M.44.

 

Plan nauczania

Liczba godzin

w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:  
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.  20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej.  20
JOZ – Język obcy zawodowy.  30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej.  20
OMZ – Organizacja pracy zespołu  10
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego  
Podstawy konstrukcji maszyn 80
Technologia obróbki skrawaniem 40
Podstawy techniki wytwarzania 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  M.44.  
Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 100
Nadzorowanie przebiegu produkcji 80
Łącznie liczba godzin 450
Wymiar praktyki zawodowej godzin
7 tygodnie 280

Kod zawodu 722310

KWALIFIKACJA

 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń w formie kursu kwalifikacyjnego.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego
liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, niedziela.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44 oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA MECHANIKA

Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być: wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze, a także inne działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

 1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy technik wytwarzania
 4. Technologia montażu maszyn i urządzeń
 5. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 6. Język obcy w branży mechanicznej Konstrukcje maszyn
 7. Zajęcia praktyczne

* wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie ul. Al. Kościuszki 10 zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1w Łukowie ul. Al. T .Kościuszki 10 tel 25 798 29 50 i złóż dokumenty

Kod zawodu 431103

KWALIFIKACJE

 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji A.36 oraz A.65 słuchacz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości.
Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie trzeba posiadać wykształcenie średnie.

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie podatków i innych danin publicznych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Technik rachunkowości:

 • sporządza dokumentację pracowniczą,
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne,
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość,
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych,
 • stosuje przepisy prawa podatkowego,
 • prowadzi ewidencje podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe, stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych, sporządza dokumenty rozliczeniowe, ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość zatrudnienia:
Wszystkie przedsiębiorstwa, banki, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady budżetowe, urzędy administracji samorządowej i państwowej, biura rachunkowe.

Kod zawodu 331403

Kwalifikacje

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2 semestry)
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości (2 semestry)

Warunkiem udziału w kursie i uzyskania zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwa z kwalifikacji jest ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.35. o A.36. może uzyskać tytuł Technik ekonomista.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji o kwalifikację A.65. może uzyskać tytuł Technik rachunkowości.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Technik ekonomista:

 • organizuje pracę biura firmy,
 • oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,
 • analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,
 • analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, s
 • samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług,
 • dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.

Praca
wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

Kod zawodu 522305

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca i po uzupełnieniu kwalifikacji o kwalifikację A.22. może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praca
Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).